M_o_R® Foundation

Akredytowane szkolenie z egazminem

Opis szkolenia

Szkolenie polega na prezentacji modelowych rozwiązań (opartych o najlepsze praktyki zgromadzone przez instytucje publiczne
i prywatne) i jest przeplatane zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia są w jego trakcie konfrontowani z rzeczywistymi problemami, a następnie proszeni o wypracowanie ich zadaniem najlepszych rozwiązań. W trakcie i po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do przykładowych pytań egzaminacyjnych na poziomie Foundation, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności przy pomocy obiektywnego testu, sprawdzającego poziom pozyskanej w trakcie szkolenia wiedzy. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation.

Metodyka M_o_R® dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Program szkolenia przedstawia strukturę podejmowania decyzji dotyczących ryzyka związanego z projektami i programami, pozwalającą zidentyfikować i ocenić główne ryzyko, a w konsekwencji podjąć działania, by je ograniczyć, ominąć lub wyeliminować. Metodyka ta pomaga
w określeniu programu ramowego oraz polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem.

Metodyka M_o_R® uwzględnia i wykorzystuje informacje zawarte w Raporcie Lorda Turnbulla, jest zgodna i oparta o normę ISO31000:2009, korzysta z dorobku Kodeksu Ładu Korporacyjnego (Combined Code on Corporate Governance 2010) publikowanego przez brytyjski Financial Services Authority (FSA), uwzględnia zalecenia zawarte w BASEL II Accord oraz Sarabanes-Oxley Act.

Adresaci

Ryzyko jest kluczowym tematem dla każdego rodzaju działalności. Podejmując decyzje - Zarząd, menedżer, kierownik programu czy projektu -staje przed koniecznością mniej lub bardziej intuicyjnej oceny szans i zagrożeń. Dążąc
do uzyskania jak najlepszych rezultatów, organizacje starają się uporządkować to intuicyjne podejście określając odpowiedni proces ujęty w ramy polityki zarządzania ryzykiem.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem ryzykiem, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej, 
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem (specjaliści ds. ryzyka), 
 • kierowników programów i projektów, 
 • kierowników i personelu biur wsparcia (np. PMO), 
 • wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. 

Korzyści

Metodyka M_o_R® identyfikuje właściwy proces zarządczy oraz towarzyszące mu reguły i techniki, sprawiając,
że w organizacji zarządzanie ryzykiem jest: 

 • widoczne jako świadome, zorganizowane działanie, 
 • powtarzalne jako proces, 
 • nastawione na wspomaganie podejmowania decyzji. 

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do: 

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek, 
 • lepszego wykorzystania zasobów, 
 • redukcji marnotrawstwa, 
 • ograniczenia defraudacji, 
 • wysokiej jakości świadczonych usług, 
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”, 
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami, 
 • niższego kosztu kapitału, 
 • wzrostu innowacyjności, 
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian, 
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie, 
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju. 

Cena

szkolenie: 2750.00 zł netto
Egzamin: 750.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation oraz świadectwo ukończenia szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych.

 • Podstawowe pojęcia M_o_R - Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania ryzykiem - zasady ładu korporacyjnego
  i kontroli wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane? Powiązanie M_o_R® z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem   - (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) - Zgodność
  z celami. Dopasowanie do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura. Wymierne efekty.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem - (dokumenty definiujące reguły gry) - Polityka zarządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyka. Rejestr zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.
 • Proces zarządzania ryzykiem - Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu. Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko. 
 • Wdrożenie i przeglądy - Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian. 
 • Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych - Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów w kontekście pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej. Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności. 
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem   - (zarys) - Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym. 

Sugerowana ścieżka szkoleń

W swoim podejściu metodyka M_o_R® nawiązuje do innych opracowań z zakresu najlepszych praktyk związanych
z zarządzaniem programami (MSP®), zarządzania projektami (PRINCE2®), zarządzania infrastrukturą informatyczną (ITIL®), zarządzania portfelem (MoP®) oraz budową biur wsparcia (P3O®). W każdym z tych podejść jest obecne
i omawiane zarządzanie ryzykiem. To, co wyróżnia M_o_R®, to holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem
z uwzględnieniem potrzeb związanych z podejmowaniem decyzji strategicznych (MoP®, P3O®), działalnością operacyjną (m.in. ITIL®) czy wreszcie transformacją (PRINCE2®, MSP®).

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania ryzykiem

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu M_o_R® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń