MSP® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki MSP® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest
w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat MSP® Foundation.

Skuteczne Zarządzanie Programami (MSP®) jest to strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie
i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków
i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu.

Metodyka została wdrożona i jest pozytywnie oceniana zarówno w takich globalnych firmach komercyjnych jak British American Tobacco, Barclays Bank, Citi Group, DHL, jak również w wielu centralnych i samorządowych instytucjach administracji państwowej np. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Danii. Produkt MSP® jest zintegrowany z metodyką Zarządzania Ryzykiem– M_o_R® oraz najnowszą wersją ITIL® i metodyką PRINCE2®. MSP® jest najistotniejszym w sensie strategii zarządzania elementem w całym portfolio akredytowanych produktów Cabinet Office służących zarządzaniu projektami i programami.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które: 

 • mają do czynienia z praktyką realizowania projektów i programów, 
 • są zaangażowani w tworzenie strategii korporacyjnych, 
 • angażują się w realizację strategii, 
 • muszą zmierzyć się z planowaniem i zarządzaniem istotnymi zmianami w organizacji. 

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie: 

 • identyfikowania i definiowania programów, 
 • praktyki prowadzenia programów z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego program, 
 • operacjonalizacji strategii i skutecznego jej modyfikowania, 
 • budowy i realizacji portfela projektów i działań nie projektowych, 
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla programu, 
 • budowy wizji dla programu i jej przekładania na pożądany model docelowy organizacji, 
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy, 
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego, 
 • profilowania, realizowania i mierzenia korzyści, 
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień, 
 • zarządzania jakością i prowadzeniem nadzoru w programach, 
 • planowania i kontroli wraz z budową krytycznie ważnych dla powodzenia programów planów.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu
do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania programami. Będą to między innymi następujące korzyści biznesowe: 

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład programowy, jako element ładu korporacyjnego, 
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
 • lepsze strategiczne ukierunkowanie rozwoju organizacji i rozumienie dlaczego i jak mamy podążać
  w określonym kierunku, 
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu korzyści z efektywnych zmian biznesowych, 
 • tworzenie stabilnych fundamentów dla trwałej poprawy działalności organizacji. 

Cena

szkolenie: 1200.00 zł netto
Egzamin: 750.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat MSP® Foundation oraz świadectwo ukończenia szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia i które będą odnosiły się do konkretnych praktyk biznesowych, to: 

 • całościowy przegląd metodyki MSP na tle innych metodyk, wraz z odniesieniem się do wagi i znaczenia zarządzania portfelowego. Skrótowy przegląd wszystkich metodyk brytyjskiego Cabinet Office, składających się na zintegrowany system zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego, będący obecnie najdojrzalszym tego typu systemem na świecie,
 • organizacja i przywództwo w programach - omówienie zaleceń Tematu Ładu programu – Organizacja, Przywództwo i Angażowanie Interesariuszy oraz Pryncypiów – Zachowanie Zgodności ze Strategią Organizacji
  i Przewodzenie Zmianie,
 • Interesariusze w programach,
 • proces Identyfikowania programu,
 • zarządzanie korzyściami - ich identyfikacja, analiza, budowa ich profili, znaczenie profili korzyści dla budowy dossier projektów i Modelu Docelowego,
 • proces Definiowania Programu,
 • deklaracja Wizji programu oraz Model Docelowy - sposoby i techniki jego budowy,
 • budowa i optymalizacja Uzasadnienia Biznesowego - źródła dla jego budowy, metody zarządzania jego optymalizacją oraz rola Uzasadnienia Biznesowego w całym cyklu życia programu,
 • ład programu i system zapewnienia jakości w programie,
 • zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień w programach 
 • proces Zarządzania Transzami,
 • proces Dostarczania Potencjału,
 • proces Realizowanie Korzyści.

Sugerowana ścieżka szkoleń

MSP® jest kluczowym standardem dla zarządzania programami. Warto, aby osoby, które na poziomie strategicznym są odpowiedzialne za projekty i programami, pozyskały wiedzę z zakresu PRINCE2® (Zarządzanie Projektami), MoP® (Zarządzanie Portfelem), M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) oraz P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów). Jest również skorelowane ze standardem Change Management (Zarządzanie zmianą) oraz MoV (Zarządzanie Wartością).

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania programami

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu MSP® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń