PRINCE2® 6th edition Foundation - zarządzanie projektami budowlanymi

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki PRINCE2®, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania w projektach z branży budowlanej. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2®Foundation.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE, wdrażanym m.in. w strukturach dowodzenia NATO. Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2® ułatwia jego realizację, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją i zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2® można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem projektami, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów budowlanych,
 • zajmują się w organizacji audytem projektów budowlanych,
 • zarządzają projektami budowlanymi,

uczestniczą w realizacji projektów budowlanych jako członkowie zespołów projektowych

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu budowlanego z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu budowlanego,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami budowalnymi. Nabędzie, między innymi, następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści.

Cena

szkolenie: 3500.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to:

 • całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, jakim może być bezpośrednio organizacja lub program zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP®,
 • zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do środowiska budowlanego
  i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu,
 • szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy.

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia wspierane są ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

 • Pryncypia - Nakazy przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany
  z wykorzystaniem metodyki PRINCE2®. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione
  i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania. Łączne ich stosowanie umożliwia świadome i minimalizujące ryzyko niepowodzenia zarządzanie projektem.
 • Tematy - Opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2® dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2® tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są Procesy metodyki.
 • Procesy - Opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia
  i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
 • Środowisko projektu - Odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2® jest kluczowym standardem dla zarządzania projektami. Warto, aby osoby, które na poziomie strategicznym są odpowiedzialne za projekty, pozyskały wiedzę z zakresu MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami), MoP® (Zarządzanie Portfelem), M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) oraz P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów).

Kierownicy projektów szczególnie powinni zainteresować się standardem zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest przywoływany w metodyce PRINCE2®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania projektami PRINCE2

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu PRINCE2 Foundation udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń