Wprowadzenie do zarządzania projektami

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest osób pracujących lub planujących pracę w organizacjach realizujących projekty, zarówno dla tych już uczestniczących w projektach jak i tych, którzy nie są w nie bezpośrednio zaangażowani.

Zarządzanie projektami jest jedną z wielu składowych ładu organizacji i jako takie, powinno być zintegrowane z innymi obszarami ładu, takimi jak np. zwykła działalność biznesowa, zarządzanie portfelem inwestycji, zarządzanie programami, zarządzanie usługami, wprowadzaniem zmian w organizacji.

Każdy projekt jest unikalny.

Twórcy różnych podejść do zarządzania projektami takich jak: PRINCE2®, AgilePM®, PMBOK®, IPMA, PM2, starają się opisać, skategoryzować rzeczywistość, spisać sytuacje typowe i nadać im cele. Ale sytuację unikalną, niekonwencjonalną nie da się zmieścić w ciasnych granicach sytuacji typowej.

Te podejścia do zarządzania projektami nie są ze sobą w konflikcie,

W czasie szkolenia zdefiniujemy pojęcie projektu i umiejscowimy go w kontekście (różnych) organizacji. Następnie omówiona zostanie struktura organizacyjna i cykl życia projektu, w kolejnym kroku skupimy się na wybranych technikach przydatnych w zarządzaniu projektami.

Przedyskutowane zostaną różnice i podobieństwa oraz ich praktyczne implikacje w różnych podejściach proponowanych do zarządzania projektami.

Szkolenie zapewni podstawy teoretyczne i wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania procesów, narzędzi i technik.

Nabyta wiedza pozwoli na zrozumienie różnych podejść do zarządzania projektami, a umiejętnie wykorzystana i ewentualnie rozszerzona o szkolenia dotyczące specyficznych podejść i technik, pozwoli na świadome zdefiniowanie spójnego sposobu zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki organizacji i środowiska projektowego.

Adresaci

 • Menadżerowie projektów - osoby, które są odpowiedzialne za nadzorowanie projektów i zapewnienie, że cele projektu są osiągane w sposób efektywny i zgodny z harmonogramem.
 • Osoby planujące wdrożenie projektów - osoby odpowiedzialne za planowanie i koordynację działań niezbędnych do uruchomienia nowych projektów.
 • Pracownicy działów projektowych - osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów i potrzebują wskazówek dotyczących ich roli i odpowiedzialności w projekcie.
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm - osoby, które chcą rozpocząć nowe projekty lub rozwijać istniejące, a potrzebują wskazówek dotyczących zarządzania projektami.
 • Studenci kierunków związanych z zarządzaniem - osoby, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania projektami w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy.
 • Pracownicy sektora publicznego - osoby odpowiedzialne za realizację projektów w sektorze publicznym, które muszą przestrzegać procedur i regulacji dotyczących projektów publicznych.
 • Pracownicy sektora prywatnego - osoby odpowiedzialne za realizację projektów w sektorze prywatnym, którzy potrzebują narzędzi i metodologii, aby zoptymalizować swoje projekty i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Korzyści

 • zrozumienie czym jest projekt i jego usytuowanie w kontekście organizacji,
 • zrozumienie podejścia kaskadowego i zwinnego (Agile) do zarządzania projektami,
 • poznanie struktury organizacyjnej projektu (z uwzględnieniem różnic i podobieństw w różnych podejściach do zarządzania),
 • poznanie cyklu życia projektu (z uwzględnieniem różnic i podobieństw w różnych podejściach do zarządzania),
 • poznanie wybranych technik i praktyk do szybkiego, samodzielnego zastosowania w projektach,
 • zrozumienie podstawowych przyczyn niepowodzenia projektów,
 • zrozumienie podstaw wybranych podejść do zarządzania projektami (różnic i podobieństw),
 • ukierunkowanie jakie szkolenia specjalistyczne mogą być pomocne w rozwoju kompetencji.

Cena

szkolenie: 3490.00 zł netto
Poziom początkujący
Czas trwania 2 dni - 16 godziny
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim
Język polski
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin Brak.

Program szkolenia

Szkolenie ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania projektami. Uwaga: szkolenie stosuje wybrane elementy PRINCE2®, AgilePM®, AgileBA, PMBOK®, IPMA, PM2 , SCRUM.

1. Wprowadzenie:

 • Definicja projektu
 • Projekt w kontekście organizacji (kiedy możemy mówić o zarządzaniu projektem, co to znaczy?)
 • Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?
 • Organizacja projektu
 • Cykl życia projektu
 • Podstawowe narzędzia/praktyki zarządzania projektami
 • Podejście zwinne vs. kaskadowe
 • Czynniki powodzenia i powody porażek - dyskusja

2. Organizacja projektu:

 • Różne propozycje organizacji projektu (różnice, podobieństwa)
 • Projekt w obrębie jednej organizacji
 • Projekt(y) realizowane przez dwa lub więcej podmiotów na podstawie umów
 • Organizacja projektu w podejściu zwinnym i kaskadowym
 • Komunikacja w projekcie
 • Jak zorganizować projekt, jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?
 • Odniesienie do doświadczeń uczestników - dyskusja

3. Cykl życia projektu:

 • Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, zamykanie projektu
 • Rożne propozycje opisu cyklu życia projektu
 • Procesy/aktywności w poszczególnych etapach cyklu życia projektu
 • Cykl życia projektu w podejściu zwinnym i kaskadowym
 • Jak kontrolować nad projektem?
 • Odniesienie do doświadczeń uczestników - dyskusja

4. Wybrane narzędzia/techniki:

 • Jak zdefiniować cel(e) projektu?
 • Przygotowanie uzasadnienia biznesowego
 • Jak ocenić czy projekt jest korzystny - wybrane metody pomiaru ROI/TCO
 • Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia biznesowego
 • Definiowanie produktu projektu, w podejściu kaskadowym i zwinnym
 • Jak zapewnić/zweryfikować jakość produktu projektu
 • Analiza interesariuszy
 • Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem?
  • Definiowanie interesariuszy projektu
  • Analiza interesariuszy
 • Odniesienie do doświadczeń uczestników – dyskusja
 • Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy
 • Harmonogramowanie
 • Zarządzanie ryzykiem
  • Definicja ryzyka
  • Poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie
  • Kreatywne metody identyfikacji ryzyk - burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe
  • Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko
  • Reakcja na ryzyko - odejmowanie racjonalnych decyzji
 • Zmiana w projekcie – zarządzanie zmianami
 • Odniesienie do doświadczeń uczestników - dyskusja

5. Podsumowanie – wnioski praktyczne

Sugerowana ścieżka szkoleń

 • Zaawansowane szkolenie z zarządzania projektami - po ukończeniu szkolenia wstępnego warto rozważyć kontynuację edukacji i zapisanie się na bardziej zaawansowany kurs z zarządzania projektami. Taki kurs może obejmować bardziej szczegółowe omówienie narzędzi i technik stosowanych w zarządzaniu projektami oraz bardziej zaawansowane metody planowania, monitorowania i kontroli projektów.
 • Szkolenia specjalistyczne - w zależności od branży, w której pracujesz, warto rozważyć szkolenia specjalistyczne związane z zarządzaniem projektami w danej dziedzinie. Na przykład, jeśli pracujesz w branży IT, warto rozważyć szkolenia z zarządzania projektami w sektorze IT.
 • Szkolenia z komunikacji i przywództwa - umiejętności komunikacyjne i przywódcze są niezbędne w zarządzaniu projektami. Dlatego warto rozważyć szkolenia związane z rozwojem tych umiejętności, takie jak szkolenia z efektywnej komunikacji, zarządzania konfliktami, budowania zespołu, czy też szkolenia z przywództwa.
 • Certyfikacja - uzyskanie certyfikatu w zarządzaniu projektami może być wartościowym narzędziem w rozwoju kariery i potwierdzeniu wiedzy i umiejętności. Dlatego warto rozważyć uzyskanie certyfikatu, takiego jak Project Management Professional (PMP) lub Certified Associate in Project Management (CAPM).
 • Szkolenia z technologii - w dzisiejszych czasach technologia odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu projektami. Dlatego warto rozważyć szkolenia związane z narzędziami i technologiami, takie jak szkolenia z wykorzystania oprogramowania do zarządzania projektami, szkolenia z automatyzacji procesów, czy też szkolenia z analizy danych.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania projektami

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania projektami udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń