Change Management™ Foundation

Akredytowane szkolenie Change Management™ Foundation z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Szkolenie Change Management™ Foundation ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi koncepcjami i technikami zarządzania zmianami z godnie z metodyką. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Change Management™ Foundation.

Jeżeli zmiany są jedynym pewnikiem, to w zasadzie nie powinny one nikogo zaskakiwać. Zadziwiające więc, że tak często zupełnie nie jesteśmy na nie przygotowani. W rzeczywistości wiele organizacji w ogóle nie informuje pracowników o nieuchronnych zmianach.

Zespoły pozbawione jasnej wizji pragną jedynie przetrwać, a menedżerowie, którym brakuje umiejętności, uciekają
od zarządzania konfliktami wśród zestresowanych pracowników. Zarządzanie zmianą w ujęciu Cameron i Greena, autorów podręcznika “Nadawanie sensu zarządzaniu zmianą” będącego kanwą dla akredytowanego szkolenia, to spójna i kompleksowa koncepcja obejmująca cztery aspekty tego tematu, takie jak: zmiana indywidualna, zmiana zespołowa, zmiana organizacyjna oraz przewodzenie zmianom.

Adresaci

Grupą docelową odbiorców sługi są osoby zainteresowane lub zaangażowane w procesy zmian w organizacji, w tym:

 • Menadżerowie projektów lub programów
 • Liderzy zespołów
 • Specjaliści ds. zmian
 • Pracownicy działów HR i komunikacji
 • Konsultanci ds. zmian i organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian w organizacji
 • Członkowie zespołów projektowych lub zmianowych
 • Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania zmianami w organizacji
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation.

Usługa jest skierowana do osób zainteresowanych poznaniem jednej z wiodących metodyk zarządzania zmianą i zdobyciem certyfikatu Change Management Foundation oraz podniesieniem kwalifikacji w obszarze zarządzania zmianą.

Korzyści dla uczestnika

 • Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktyczniej, dotyczącej realizacji, kontrolowania i przebiogu oraz nadzorowania zmian w organizacji,
 • Poznanie narzędzi i technik wykorzystywanych w procesie zarządzania zmianami.
 • Uświadomienie znaczenia ról przywódców, poznać rodzaje i typy przywództwa i wybrać odpowiednie przywództwo w kontekście zmian w organizacji 
 • Zwiększenie pewności siebie w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w organizacji.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, co pozwala na lepsze porozumiewanie się z innymi pracownikami.
 • Poprawa efektywności w pracy, dzięki zrozumieniu procesu zarządzania zmianami i skutecznemu wykorzystaniu narzędzi i technik.
 • Zwiększenie wartości dla pracodawcy, poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić się do osiągania lepszych wyników w organizacji.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy, dzięki skuteczniejszemu i efektywniejszemu zarządzaniu zmianami w organizacji.
 • Odkrycie i zrozumienie nowych trendów w dziedzinie zarządzania zmianami, co może pomóc uczestnikowi w podejmowaniu lepszych decyzji w przyszłości.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności zarządzania zmianami - szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania procesem zmian w organizacji, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań zmianowych.
 • Poprawa efektywności projektów - szkolenie daje uczestnikom narzędzia i techniki, które pomagają zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z zarządzaniem zmianami, co przekłada się na poprawę efektywności projektów.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników - uczestnictwo w szkoleniu może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników w procesy zmianowe, poprzez zapewnienie im narzędzi i wiedzy potrzebnej do skutecznego wprowadzania zmian.
 • Poprawa komunikacji - szkolenie skupia się na znaczeniu skutecznej komunikacji w procesie zmian, co przyczynia się do poprawy komunikacji w całej organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności - organizacje, które skutecznie zarządzają procesami zmian, są bardziej konkurencyjne na rynku, co może przyczynić się do zwiększenia jej pozycji na rynku.
 • Zwiększenie zaufania interesariuszy - uczestnictwo w szkoleniu Change Management Foundation może pomóc w zwiększeniu zaufania interesariuszy organizacji, którzy zobaczą, że organizacja inwestuje w rozwój swoich pracowników i procesów zmianowych.
 • Certyfikacja - po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat Change Management Foundation, co może pomóc w uwiarygodnieniu ich kompetencji w zakresie zarządzania zmianami.

Cena

szkolenie: 1350.00 zł netto
Egzamin: 890.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni - 24 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, prezentacja, zestaw ćwiczeń, dwa przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, dwa zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz.
Język Szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch Opcjonalnie
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat Change Management™ Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia i które będą odnosiły się do konkretnych praktyk biznesowych, to: 

 • Jednostka a zmiana - style uczenia się i ich preferencje. Cztery psychologiczne podejścia do zmiany. Jak pomagać innym się zmienić? Osobowość a zmiana. Model transformacyjny. Opór wobec zmiany. Wspieranie jednostek w czasie zmiany. Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Zespoły a zmiana - natura zespołu. Skuteczność zespołu a zachowania. Etapy rozwoju zespołu oraz dynamika zespołu. Rola przywódcy zespołu. Moderowanie.
 • Organizacje a zmiana - przegląd modeli zmian organizacyjnych - kiedy zmiana przebiega źle, a kiedy dobrze? Jak naprawdę działają organizacje - Metafory Morgana. Modele i podejścia do zmiany organizacyjnej. Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące. Różne modele zmiany. Narzędzia wspierające kompleksową zmianę. Gotowość na zmianę.

Przywództwo a zmiana - przywództwo a metafory organizacji. Style przywództwa i kompetencje emocjonalne. Typy liderów. Przywództwo w różnych fazach zmiany. Role przywództwa w procesie zmiany. Znaczenie zaangażowania interesariuszy.

Dzień 1 

 • Wstęp i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Krzywa uczenia się
 • Zmiana a jednostka
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
  • Główne role w procesie zmian organizacyjnych
  • Czynniki wywołujące zmiany
  • Tworzenie wizji
   • Wieczorowa praca domowa

Dzień 2

 • Przegląd dnia 1 i pracy wieczornej
 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy ról i empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Stosunek do informacji zwrotnej i komunikacji
  • Komunikowanie zmiany– czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull oraz Lean-Rich
  • Planowanie komunikacji
   • Wieczorowa praca domowa

Dzień 3

 • Przegląd dnia 2 oraz pracy wieczornej
 • Wpływ zmiany
  • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu na interesariuszy
  • Ocena obciążenia zmianą
 • Gotowość do zmiany
  • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie organizacyjnej gotowości do zmiany
  • Budowanie zespołu ds. zmiany
  • Plan zarządzania zmianą
  • Przygotowanie się do oporu
 • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation

Dzień X

 • Egzamin Change Management Foundation

EGZAMIN

 • pytania testowe jednokrotnego wyboru
 • 50 pytań;
 • do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów);
 • czas trwania egzaminu: 40/50 min (40 min w przypadku osób zdających w języku ojczystym, 50 min w przypadku osób zdających w swoim drugim języku);
 • w czasie trwania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;
 • uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej;
 • certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Szkolenie z Change Management™ pozwala zrozumieć niuanse dotyczące „miękkich elementów” zarządzania z pracą ludzi odpowiedzialnych za realizację złożonych programów, czy pojedynczych projektów. Wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu z zarządzania projektami PRINCE2® i zarządzania programami MSP® umożliwia głębsze rozumienie brytyjskiej filozofii porządkowania środowiska biznesowego, ale i bez znajomości tych metod, wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie użyteczna i pozwoli na lepsze rozumienie relacji pomiędzy ludźmi i zespołami w procesach zmian. Inne szkolenia takie jak zarządzanie ryzykiem (M_o_R®), portfelem (MoP®), czy wartością (MoV®) zachowują tę samą filozofię i posługują się ujednoliconymi glosariuszami.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania zmianą

Akredytowani trenerzy APMG Internacional z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zwinnego zarządzania udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń