PRINCE2® Foundation - Express

Akredytowane szkolenie PRINCE2® 6th edition Foundation z egzaminem i certyfikatem - forma przyspieszona (2 dni)

Opis szkolenia

Szkolenie Prince2 Foundation Express to kurs dedykowany osobom, które chcą zdobyć wymaganą wiedze i przygotować się do egzaminu certyfikującego w przyspieszonym trybie w ciągu 16 godzin - 2 dni. 

Szkolenie PRINCE2® Foundation pozwala poznać i zrozumieć metodyke na poziomie podstawowym. Trzydniowe szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2®Foundation.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE, wdrażanym m.in. w strukturach dowodzenia NATO. Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2® ułatwia jego realizację, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją i zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2® można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu. 

Szkolenie PRINCE2® Foundation to kompleksowe i interaktywne wprowadzenie do metodologii PRINCE2. Dowiesz się, jak pracować w środowisku projektowym, planować projekty i zarządzać zmianą ponad to będziesz w stanie zidentyfikować ryzyko.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do:

 • kierownika projektów (Project Manager),
 • zarządzających projektami,
 • analityków,
 • projektantów systemów,
 • kadry managerskiej,
 • inżynierów systemu,
 • właścicieli i pracowników firm,
 • uczestniczących w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych,
 • chcąch poznać metodyke zarzadzania projektami PRINCE2 Foundation.

Szkolenie adresowane jest również do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem projektami które:

 • prowadzą projekty – niezależnie od dotychczasowo stosowanej metodyki i doświadczenia,
 • są członkami zespołów projektowych,
 • chcą wprowadzić metodyczne podejście do zarządzania projektami w organizacjach,
 • są w kadrze zarządzającej
 • są zainteresowane poznaniem różnic pomiędzy tradycyjnym i zwinnym sposobem prowadzenia projektów,
 • wszystkim zainteresowanym poznaniem jednej z wiodących metodyk zarządzania projektami i zdobyciem certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie: 

 • definiowania projektu, 
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt, 
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu, 
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy, 
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego, 
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień, 
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru, 
 • planowania i kontroli.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi, następujące cechy: 

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego, 
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści.

Cena

szkolenie: 900.00 zł netto
Zestaw Egzaminacyjny: 1990.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni - 16 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, prezentacja, zestaw ćwiczeń, dwa przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, dwa zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz.
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to: 

 • całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, jakim może być bezpośrednio organizacja lub program zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP®, 
 • zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do praktycznie każdego środowiska i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu, 
 • szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy. 

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia wspierane są ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki: 

 • Pryncypia - Nakazy przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2®. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania. Łączne ich stosowanie umożliwia świadome i minimalizujące ryzyko niepowodzenia zarządzanie projektem. 
 • Tematy - Opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2® dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2® tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są Procesy metodyki. 
 • Procesy - Opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
 • Środowisko projektu - Odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:

 • Wprowadzenie
 • Pryncypia
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Organizacja
 • Jakość
 • Plany
 • Ryzyko
 • Zmiana
 • Postępy
 • Wprowadzenie do procesów

Dzień 2:

 • Powtórzenie
 • Przygotowanie projektu
 • Zarządzanie strategiczne projektem
 • Inicjowanie projektu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Zarządzanie końcem etapu
 • Zamykanie projektu
 • Przygotowanie do egzaminu

Termin i godzina ustalana indywidualnie przez uczestnika spośród dostępnych na platformie Instytucji Certyfikującej - PeopleCert

 • Egzamin PRINCE2® Foundation

EGZAMIN

 • Egzamin testowy, online, składający się z 60 pytań;
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 55% poprawnych odpowiedzi;
 • Czas trwania egzaminu: 60 min;
 • W czasie trwania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;
 • Uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzyma międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation wydany przez Axelos w formie elektronicznej;
 • Certyfikat PRINCE2® Foundation ważny jest 3 lata;
 • Istnieje możliwość nabycia certyfikatu papierowego (za dodatkową opłatą).

CERTYFIKACJA

Zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej - PeopleCert - do szkolenia należy zakupić zestaw egzaminacyjny obejmujący:

 • Voucher na egzamin,
 • Online Proctoring egzamin 1 na 1 z egzaminatorem na platformie,
 • Oficjalny podręcznik e-Book w języku polskim „PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami 2017”,
 • Materiały szkoleniowe wydane przez PeopleCert w języku angielskim w wersji elektronicznej,
 • E-Certyfikat.

Przy zapisie na szkolenie należy wybrać dodatek: Zestaw Egzaminacyjny.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma voucher na egzamin online. Ważność vouchera wynosi 12 miesięcy. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma wytyczne do egzaminów prowadzonych online na platformie Akredytora - PeopleCert: "Przewodnik krok po kroku jak przystąpić do egzaminu online". Egzamin online przeprowadzany jest w obecności egzaminatora - proktora czyli osoby z ramienia PeopleCert, który podłącza się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Dodatkowo zadaniem proktora jest zweryfikowanie tożsamość zdającego, sprawdzenia pomieszczenie czy nie ma innych osób oraz pomocy naukowych.


TAKE2 RE-SIT EXAM

Przy zapisie na szkolenie możliwe jest zakupienie powtórki egzminu Foundation. W przypadku niezdania egzaminu, Take2 re-sit exam daje możliwość ponownego podejścia w terminie 6 miesięcy od pierwszego terminu. Take2 re-sit exam czyli egzamin powtórkowy możliwy jest do zakupienia tylko przed pierwszym terminem egzaminu i jest dostępny w formie jest online.


DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2® jest kluczowym standardem dla zarządzania projektami. Warto, aby osoby, które na poziomie strategicznym są odpowiedzialne za projekty, pozyskały wiedzę z zakresu MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami), MoP® (Zarządzanie Portfelem), M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) oraz P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów). Kierownicy projektów szczególnie powinni zainteresować się standardem zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest przywoływany w metodyce PRINCE2®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania projektami PRINCE2

Akredytowani trenerzy PEOPLECERT z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Szczegółowe informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu PRINCE2 Foundation udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń